Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista (32 บิต) และ (64 บิต)ชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นเผยแพร่ดาวน์โหลด
(โปแลนด์) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015pl.exe
293.13 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(อิสราเอล) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015hb.exe
293.56 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(โปรตุเกส - บราซิล) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015br.exe
293.1 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ภาษาอังกฤษ) คำแนะนำการติดตั้งสำหรับ Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015en.txt
24.44 KB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ฟินแลนด์) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015fi.exe
293.06 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ภาษาตุรกี) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015tr.exe
293.06 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(เกาหลี) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015kr.exe
296.23 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(เดนมาร์ก) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015dk.exe
293.11 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ฝรั่งเศส) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015fr.exe
293.15 GB
windows Vista4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(รัสเซีย) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015ru.exe
293.54 GB
windows Vista4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(อังกฤษ) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015en.exe
290.53 GB
windows Vista4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(อิตาลี) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015it.exe
293.07 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ภาษาเยอรมัน) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015gr.exe
293.1 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(กรีก) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015gk.exe
293.62 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(นอร์เวย์) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015no.exe
293.05 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ฮังการี) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015hu.exe
293.14 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(สเปน) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015sp.exe
293.09 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ฮ่องกง) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015hk.exe
306.93 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(สาธารณรัฐเช็) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015cz.exe
293.13 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(อาหรับ) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015ar.exe
293.95 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001513 ธ.ค. 2007ดาวน์โหลด
(ภาษาจีน - ตัวย่อ) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015sc.exe
348.21 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ดัตช์) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015nl.exe
293.11 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(สวีเดน) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015sv.exe
293.06 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(ญี่ปุ่น) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015jp.exe
304.88 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(จีน - ไต้หวัน) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015tc.exe
306.93 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด
(โปรตุเกส) Rescue and Recovery 4.21 สำหรับ Windows Vista
tvtvrnr42_1015po.exe
293.1 MB
Windows Vista,
Windows Vista,
windows Vista
4.21.001523 2008 กรกฎาคมดาวน์โหลด

Rescue and Recovery เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้บริหารที่จะเรียกคืนการสำรองข้อมูล, การเข้าถึงไฟล์วินิจฉัยปัญหาและทำให้การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตถ้าระบบปฏิบัติการ Windows จะไม่เปิดหรือใช้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้การใช้งานของการปรับปรุงที่สำคัญกับระบบที่เสียหายหรือออกจากเครือข่ายเช่นเดียวกับแพทช์โดยอัตโนมัติใช้กับระบบเมื่อมีการเรียกคืนจะดำเนินการ

แพคเกจนี้มีไว้สำหรับใช้กับระบบที่ใช้ Windows Vista หรือ 32 64 บิต


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *