Acer Aspire 9810 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, ไดรเวอร์ Vista, ประโยชน์, คู่มือการใช้งาน


Acer Aspire 9810 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 9810 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP 32bit, ไดรเวอร์ Vista 32bit, ยูทิลิตี้;

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงConexant5.10.0.524222.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงConexant5.10.0.524222.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.01.533413.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.0.1.300044.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธWIDCOMM5.0.1.150071.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธWIDCOMM5.0.1.150071.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องโลจิเทค10.4.0.131988.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องโลจิเทค9.4.4.106957.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องโลจิเทค9.4.4.106557.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง6.96.0.069.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์TI2.0.0.64.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์อินเทล1.00.0003.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์TI2.0.0.13.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล7.2.2.10061.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.1.1.1010569.3 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล7.2.2.10061.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
FIR
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ FIRSMC5.1.3600.73.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ FIRSMC5.1.3600.73.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANMarvell8.53.1.3176.3 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANMarvell8.53.1.3176.2 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.47.0.501.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.47.00.501.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มFoxconn7.58.0.02.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
SATA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล6.2.0.200218.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล5.7.0.1011175.6 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล5.7.0.1011175.5 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics8.2.115.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics9.0.2.04.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics8.2.115.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
จูนเนอร์ทีวี
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย4.5.0.91.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเอ็มดี1.0.2.34612.9 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย3.3.23.202.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย2.2.0.15825.5 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเอ็มดี3.3.23.202.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย2.1.00.019251.0 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย3.5.0.471.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเอ็มดี2.1.00.019250.7 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA7.15.11.674957.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.4.2.628.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.4.2.628.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.10.40.073.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล10.1.0.113.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.10.40.073.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล10.6.0.293.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล10.1.0.113.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.02.7 MB12 / 12 / 2008ดาวน์โหลด
ไบออส
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์v2.141.5 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์v1.211.5 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์v1.211.5 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ GridVista
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์2.53.0209640.1 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์2.53.0209640.0 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์2.61.1021.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
AcerMC
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Mobility Center Add-on แอพลิเคชันเอเซอร์1.0.30035.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
อาเขต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer Arcade ห้องดีลักซ์เอเซอร์1.0.3814324.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
eDataSecurity
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์2.5.303236.1 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eFramework
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์2.5.300512.4 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eLock
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eLockเอเซอร์2.5.30064.9 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eNet
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eNetเอเซอร์2.6.30027.6 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์2.5.300710.8 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePresentation
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePresentationเอเซอร์2.5.30033.4 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eSetting
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์2.5.30037.4 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek1.2.1.4201.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.062.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek1.2.0.12082.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี