Acer Aspire 7530 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista, Win7 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


Acer Aspire 7530 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 7530 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista 32 / 64bit, ไดรเวอร์ Windows 7 32 / 64bit, สาธารณูปโภค Update และคู่มือการใช้งาน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
AHCI
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCINVIDIA10.3.0.23296.1 KB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
Driver Audio HDMI รวมRealtek5.10.0.592868.4 MB10 / 17 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.590167.3 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1562842.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธFoxconn5.1.0.420098.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธFoxconn6.0.1.562849.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง7.32.701.1411.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง2.0.0.172.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.33.50112.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.8.32.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.1.7600.301027.2 MB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.0.6000.200947.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.0.6000.664.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตNVIDIA15.4250.0 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตNVIDIA15.4250.0 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตNVIDIA15.4253.1 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตNVIDIA17.0522.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตNVIDIA17.04161.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
CIR
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Nuvoton8.60.10007.6 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Winbond8.60.10004.7 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Winbond7.1.64.10114.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Winbond7.1.62.500511.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ลายนิ้วมือ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือใหญ่7.10.1.2103.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec6.2.60110.4 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือใหญ่7.10.1.2103.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec6.2.56108.8 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANBroadcom10.78.0.062.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom10.82.0.062.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.73.00.001.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.80.4.552.4 MB10 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.80.4.552.9 MB10 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.73.00.002.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics10.2.4.025.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics10.2.4.025.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
จูนเนอร์ทีวี
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย3.10.0.72.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์Liteon1.0.0.193.4 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์Liteon1.0.0.173.3 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย3.10.0.72.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.866476.5 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.865292.8 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.865276.5 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA7.15.11.762042.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.861390.7 MB10 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.861372.8 MB10 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA6.14.11.760970.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA7.15.11.762060.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRalink2.0.8.07.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros1.05.05283.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายFoxconn4.170.64.511.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.6.1.1405.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.6.0.1545.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.170.64.54.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRalink2.0.9.03.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.0850.0 KB09 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.01.5 MB12 / 12 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ GridVista
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์2.72.3171.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ใบสมัคร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
eDataSecurity
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eFramework
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eRecovery
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eSetting
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.052.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.062.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.1.093.2 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี