Acer Aspire 4752ZG โน๊ตบุ๊ค WinXP, Win7, Win8 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


Acer Aspire 4752 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 4752ZG โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP 32bit, Windows 7 32 / 64bit, ไดรเวอร์ Windows 8 32 / 64bit สาธารณูปโภคและคู่มือการใช้งาน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
3G
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลหัวเว่ย6.0.1.2892.2 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.5.0.120747.6 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.5.0.120747.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล10.1.5.100116.4 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล10.1.5.100116.4 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
AMT
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ขับ Intel iAMTอินเทล7.0.0.11444.0 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ขับ Intel iAMTอินเทล7.0.0.11444.0 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.6690166.9 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek5.10.0.6373149.3 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.6423154.2 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (4.0)Atheros7.4.0.96177.5 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (4.0)Broadcom6.5.0.2200173.9 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0)Broadcom6.3.0.730059.2 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0)Atheros7.2.0.60100.0 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros8.0.0000.0206185.9 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.1.0.4500245.1 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.24315.4 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.21815.0 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.24315.4 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.21815.1 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.2.0.10215.0 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.2.0.10212.5 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.3.0.10205.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.4.0.45.2 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.4.0.412.7 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
โมเด็ม
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon2.2.992.0 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.2.2.033.1 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.2.10.12118.6 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์8.100.2020.10615.0 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.106.2015.120310.1 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์8.0.2020.10615.0 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.1.18.032.9 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.6.2015.120310.1 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
USB
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ USB (3.0)Renesas2.0.32.06.8 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
3.0 USB
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ USB 3.0Renesas2.0.30.06.8 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.8590211.1 MB04 / 12 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.8590163.2 MB12 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.8590211.1 MB03 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2792150.4 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2792111.6 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ VGA (PhysX)NVIDIA9.10.05132.0 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA9.10.051324.5 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.536123.0 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA9.18.13.0546237.0 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA9.18.13.0546183.1 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.234557.4 MB11 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.234563.1 MB11 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.8590163.2 MB04 / 12 / 2012ดาวน์โหลด
WiMax
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ WiMaxอินเทล5.30.1005.359.7 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.0.42143.4 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.235.1232.2 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.82.13525.5 MB05 / 24 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.1.0.20934.8 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom6.30.59.2034.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล14.0.2.2138.7 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.1.0.20934.6 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.235.1931.7 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.0.42143.4 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.01.1 MB10 / 11 / 2011ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.01.8 MB12 / 01 / 2010ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.0991.1 KB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไบออส
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์2.198.0 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์2.177.9 MB04 / 10 / 2012ดาวน์โหลด
รองรับ Cypress ทัชแพดเอเซอร์2.1511.4 MB01 / 16 / 2012ดาวน์โหลด
รองรับ NVIDIA GeForce 610M และกราฟิก GeForce GT 630Mเอเซอร์2.137.8 MB11 / 18 / 2011ดาวน์โหลด
อัพเดท BT, Wifi, 3G จะทำให้สถานะเดียวกับที่มันปิดเครื่องเป็นครั้งสุดท้ายเอเซอร์2.107.7 MB10 / 03 / 2011ดาวน์โหลด
3G
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน 3Gเอเซอร์3.00.350022.4 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมเว็บแคมCyber​​link1.0.190423.6 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ePower
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์6.00.300811.1 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์6.00.300710.6 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek5.2.17.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek5.1.47.1 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.117.5 MB07 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013ดาวน์โหลด
Turbo Boost ได้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
จอภาพ Turbo Boostอินเทล2.0.82.058.0 MB09 / 07 / 2011ดาวน์โหลด
ไร้สายแสดง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ใช้จอแสดงไร้สายอินเทล2.1.42.0131.0 MB10 / 07 / 2011ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *