Acer Aspire 4715Z โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, ไดร์เวอร์วิสต้า, ยูทิลิตี้


Acer Aspire 4715Z โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 4715Z โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP 32bit, ไดรเวอร์ Vista 32 / 64bit, สาธารณูปโภค Update และคู่มือการใช้งาน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
AHCI
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล7.5.0.101720.8 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล7.5.0.10171.4 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงAzalia5.10.0.544324.5 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.554338.3 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องChicony5.7.26.4004.4 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง7.96.701.126.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.46.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง7.96.701.126.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.7.31.4004.4 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.7.31.4004.4 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง7.96.701.126.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.50.12272.6 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง2.0.0.142.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.7.28.4004.4 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.022.04252.6 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.32.5005.6 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.30.5005.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.2.0.10122.0 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.2.0.10122.0 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANMarvell10.15.4.321.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANMarvell10.15.4.321.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มFoxconn7.62.0.02.1 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon2.1.77.9676.8 KB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon2.1.77.9676.9 KB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มFoxconn7.62.0.02.1 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics8.2.9.05.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics9.2.3.15.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.478516.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.14.10.131815.1 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.14.10.131815.1 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros5.3.0.452.7 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.2.0.2085.5 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.2.0.2085.5 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.100.15.52.6 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.01.1 MB02 / 26 / 2010ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.08.3 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออส
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์v1.151008.6 KB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
eDataSecurity
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eFramework
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eLock
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eLockเอเซอร์2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eLockเอเซอร์2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eNet
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eNetเอเซอร์2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eNetเอเซอร์2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ePresentation
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePresentationเอเซอร์2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePresentationเอเซอร์2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eRecovery
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eSetting
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.052.7 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.0.02.7 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.052.7 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี